Thành phố Trà Vinh, Việt Nam, May 2013 - Simply a “Visual Poem” for Nhiều Thị Lê ! The image was taken about 2 kilometers from her house with rain teasing to fall.

Photographed May 26, 2013

photo credit & copyright Gary Dwight Miller

Soc Trang city, Vietnam, May 2013 - Cityscape view from a hotel window and on the streets images of triangles; cooling methods from the heat; family relaxing before the sun sets.  Thành phố Sóc Trăng, Việt Nam, tháng 5 năm 2013 - xem Cảnh quan thành phố từ cửa sổ khách sạn và trên những hình ảnh đường phố của tam giác, làm mát phương pháp từ nhiệt, gia đình thư giãn trước khi mặt trời lặn.  


photo credit & copyright Gary Dwight Miller

A optical glance at life on the streets and roads in south Việt Nam: Images of captured incidental moments from the past three weeks in tp Trà Vinh, tp Hồ Chí Minh, tp Sóc Trăng, from contrasting clothing styles, pampering of pets, to a display of the struggles in life.  Một cái nhìn trực quan về cuộc sống trên đường phố và những con đường ở miền nam Việt Nam: hình ảnh của những khoảnh khắc ngẫu nhiên thu được từ ba tuần qua trong tp Trà Vinh, tp Hồ Chí Minh, tp Sóc Trăng, từ trái ngược phong cách quần áo, để chăm sóc vật nuôi, một hiển thị các cuộc đấu tranh trong cuộc sống.

photo credit & copyright Gary Dwight Miller

Tra Vinh city, Vietnam, April 2013 - Outdoor activities in and around tp Tra Vinh: preparations for fishing; displaying national banners; outdoor conversion beside the waterway; sleeping near the pagoda.  Thành phố Trà Vinh, Việt Nam, tháng 4 năm 2012 - hoạt động ngoài trời trong và xung quanh tp Trà Vinh, chuẩn bị cho cá; hiển thị biểu ngữ quốc gia; chuyển đổi ngoài trời bên cạnh đường thủy; ngủ gần chùa.

photo credit & copyright Gary Dwight Miller

Tra Vinh city, Vietnam, April 2013 - An afternoon of Chol Chman Thmay, the traditional Khmer new year in and around tp Tra Vinh: electric music; thug of war; poll climbing; life in front of a country store.   Thành phố Trà Vinh, Việt Nam, tháng 4 năm 2013 -  Một buổi chiều Chol Chman Thmay, Khmer truyền thống năm mới trong và xung quanh tp Trà Vinh, Việt Nam: âm nhạc điện; du côn của chiến tranh, cuộc thăm dò leo núi, cuộc sống ở phía trước của một cửa hàng nước.

photo credit & copyright Gary Dwight Miller

Tra Vinh city, Vietnam, April 2013 - A walk around downtown; honoring nationality and religion; boys play; studying for the future.   Thành ph Trà Vinh, Vit Nam, tháng 4 năm 2013 -  Đi bộ xung quanh trung tâm thành phố; nghiên cứu cho tương lai; bé trai chơi; quốc tịch và tôn vinh tôn giáo.

photo credit & copyright Gary Dwight Miller

Tra Vinh city, Vietnam, April 2013Flag & Banners; Casual Labor; Family; Uniformity.    Thành phố Trà Vinh, Việt Nam, tháng 4 năm 2013 -  Cờ & Biểu ngữ; Nhân công; Gia đình; Thống nhất.

photo credit & copyright Gary Dwight Miller


Tra Vinh city, Vietnam, March 2013 - Home, Work, Shopping, Sightseeing. Thành phố Trà Vinh, Việt Nam, tháng 3 năm 2013 - Trang chủ, làm việc, mua sắm, tham quan.

photo credit & copyright Gary Dwight Miller

Sitting alone looking through the screened window from my work desk on an Octobers stormy day in Indianapolis, Indiana 2012.

movieclip & copyright by Gary Dwight Miller

http://www.doctorhugo.org/synaesthesia/poe.html

As a boy I loved to play in the rain puddles.  Never realizing or seen the reflections of my joy.

Photographed June 30, 2012

photo credit & copyright Gary Dwight Miller